Skip to content

Zarządzenie nr GK.0050.63.2016

Wójta Gminy Herby

z dnia 3 listopada 2016 roku

 

w sprawie:      ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzu komunalnym
 w Herbach i w Lisowie
.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 j.t.)  oraz §1 pkt 1 uchwały nr IX/126/07 Rady Gminy Herby z dnia 13. września 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Herby uprawnień do ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne oraz taryfy dla ciepła z a r z ą d z a m, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Ustala się następujące wysokości opłat za usługi pogrzebowe:

 

I.       Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie zwłok na okres 20 lat:

 

1.     Pod grób ziemny bez prawa murowania:

a.       Pojedynczy jednopoziomowy                                                                                                  250,00 zł

b.       Pojedynczy dwupoziomowy                                                                                                    350,00 zł

c.        Podwójny jednopoziomowy                                                                                                    400,00 zł

d.       Podwójny dwupoziomowy                                                                                                      500,00 zł

e.        Dziecięcy do lat 6                                                                                                                 100,00 zł

2.     Pod grób murowany

f.        Pojedynczy jednopoziomowy                                                                                                 320,00 zł

g.       Pojedynczy dwupoziomowy                                                                                                    420,00 zł

h.       Podwójny jednopoziomowy                                                                                                    450,00 zł

i.         Podwójny dwupoziomowy                                                                                                       550,00 zł

3.     Pod urnę pojedynczą                                                                                                                            100,00 zł

4.     Pod urnę rodzinną                                                                                                                                120,00 zł

 

II.    Opłata za wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły:

 

  1. pojedynczy jednopoziomowy                                                                                                                       400,00 zł
  2. pojedynczy dwupoziomowy                                                                                                                         500,00 zł
  3. pojedynczy jednopoziomowy pod wymurowanie z wywozem ziemi                                                                  600,00 zł
  4. pojedynczy dwupoziomowy pod wymurowanie z wywozem ziemi                                                                    900,00 zł
  5. dla dzieci do lat 6                                                                                                                                       100,00 zł
  6. pod urnę pojedynczą                                                                                                                                   100,00 zł
  7. pod urnę rodzinną                                                                                                                                       120,00 zł

 

                                                                                                     

III. Opłata za postawienie nagrobka:

1.     grób pojedynczy                                                                                                                                                250,00 zł

2.     grób podwójny                                                                                                                                                   400,00 zł

3.     grób dziecięcy                                                                                                                                                    100,00 zł

 

IV. Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego:

1.     przechowalnia zwłok i sala odwiedzin (na dobę)                                                                                        100,00 zł

2.     kaplica (sala duża)                                                                                                                                  70,00 zł

§ 2.

Za czynności wymienione w § 1 pkt II w warunkach zimowych dolicza się 20% dodatek.

§ 3.

Do wysokości opłat usług pogrzebowych, o których mowa w § 1 doliczona zostanie obowiązująca stawka VAT.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr GK.0050.13.2011 Wójta Gminy Herby z dnia 09 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzu komunalnym w Herbach i w Lisowie. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.